TÁJÉKOZTATÓ A VENDÉGEK ÉS A WEBOLDALT HASZNÁLÓK

RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉRŐL

(2024.02.01-től hatályos)

A Vadkörte Fogadó (továbbiakban: Fogadó) üzemeltetője, mint Adatkezelő, ügyfeleinek, vendégeinek, valamint a honlap látogatóinak – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) foglaltak alapján – a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő és a belső adatvédelmi felelős adatai:

Schvarcz Vendéglátó Bt.

Elérhetőségei:

E-mail: vadkortefogado@gmail.com

Honlap: www.vadkorte.hu

Postacím: 9970 Szentgotthárd, Eötvös utca 6.

Telefon: +36/30-969-2556

Belső adatvédelmi felelős: Schvarcz József tulajdonos (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

A Vadkörte Fogadó (továbbiakban: Fogadó) üzemeltetője tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait,

ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztató értelmében jár el. Az Adatkezelő a tájékoztató

-időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a www.vadkorte.hu weboldalon.

Jelen tájékoztató a 9943 Kondorfa, Alvég utca 7. szám alatt található Vadkörte Fogadó megnevezésű szálláshely által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1.1. A jelen tájékoztató elsődleges célja, hogy a Fogadóval kapcsolatba kerülő természetes személyek, vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az adatkezelő tájékoztassa a vendégeket a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges általa kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és az általuk igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

1.2. Hivatkozva az 1.1 pontban meghatározottakra, a jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a

Fogadó mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek így különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

törvény rendelkezéseinek.

1.3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a

weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az általa kezelt személyes adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.


2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Fogadó: a 9943 Kondorfa, Alvég utca 7. szám alatt található Vadkörte Fogadó (NTAK reg. Szám:

MA20012324), amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki,

vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja, a jelen tájékoztató és a Fogadó szempontjából adatkezelő: Schvarcz József, székhelye: 9970 Szentgotthárd, Eötvös utca 6., adószám: 79470012-1-38;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Weboldal: a www.vadkorte.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;


3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1. Arányosság, szükségesség elve: csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.2. Célhoz kötöttség elve: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

4. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

4.1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően jár el.

2. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az

Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint szerződéses partnerei ismerhetik meg, akiknek

az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos tájékoztató az érintett részére folyamatosan

hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

4. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz,

valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

5. a Fogadóban megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi

előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz,

valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

6. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

7. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

8. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

9. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja,

valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az

érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

10. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

11. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére a tájékoztatóban foglaltak szerint továbbít.

12. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az

adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,

hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az

Adatkezelő felelősségét kizárja.

4.3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

5.1. Ajánlatkérés

A kezelt adatok a következőek:

Név*, E-mail*, Telefonszám*, Város*, Irányítószám*, Cím*, Érkezés napja*, Távozás napja*, Felnőttek száma*, Gyermekek száma, Szobatípus*, Ellátás*, Fizetési mód*, Megjegyzés

Adatkezelés célja: A pontos ajánlat adása, a foglalás előkészítése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama:

sikeres ajánlatkérés esetén a foglalásra vonatkozó szabályok szerint,

- az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig,

- amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati kötöttség lejártát követő napig

Adattovábbításra sor kerül-e?: nem.

Szobafoglalással kapcsolatos, weboldalon keresztül történő szálláskérés során az érintett adatait önként

eljuttatja az Adatkezelő részére azzal a céllal, hogy Adatkezelő számára árajánlatot adjon.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett a weboldal „FOGLALÁS” menüpontjában eljut a weboldalnak arra a felületére, ahol lehetősége van az 5.1 pontban meghatározott adatokat megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket és a jelen adatkezelési tájékoztatót elfogadni. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a tájékoztató elfogadását követően a „Küldés” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az

Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő Tulajdonos aki a beérkezett adatokat rögzíti, az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak el a részére.

5.3. Bejelentkezés és a bejelentő lap

A kezelt adatok a következőek:

Vezetéknév*, Keresztnév*, Cégnév, Lakcím*, Állampolgárság*, Születési hely, idő*, Érkezés napja*, Elutazás

napja*, Igazolványszám*, E-mail cím, Utazás célja

Adatkezelés célja:

Kapcsolattartás és jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának

időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig,

valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év

utolsó napjáig, illetőleg a törzsvendég program hatályos szabályzata szerint

Adattovábbításra sor kerül-e?: NTAK

Érintett a Panzióba érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot tölt ki, amelyben

hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban

meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása

céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott

kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a panzió szolgáltatásainak igénybevételének

feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az

Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges

igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.


VIZA adatszolgáltatás:

A bejelentőlap kitöltésén túl a Fogadó a szálláshelykezelő szoftverbe berögzíti a vendégadatokat. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) mellett a tárhely feladatait ellátó Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) is bekerülnek az adatok. Az adatbázis tárhelyszolgáltatója a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A szálláshely-szolgáltató az alábbi adatokat rögzíti

                                 családi és utónév;

                                 születési családi és utónév;

                                 születési hely és idő;

                                 neme;

                                 állampolgársága;

                                 a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.

A hatályos törvények szerint Magyarországon életkortól függetlenül, minden polgárnak kötelező

rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), tehát már az újszülötteknek is. A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybe vevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybe vevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.

Azokat az adatokat, amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni vagy hibásan olvas le, a szálláshelyszolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő 14. életévét betöltött vendég a személyi azonosításra alkalmas

okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának

hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

5.4. Számlázás

A kezelt adatok a következőek:

Vezetéknév*, Keresztnév*, Cím, tartózkodás ideje, Bankszámla adatok*, Számlázási cím, Email cím

Adatkezelés célja:

A panzió szolgáltatásainak igénybevételének számlázása, számlázási kötelezettség teljesítése, fizetési

tranzakció lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja);

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Adatkezelés időtartama:

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig , valamint az adózás rendjéről

szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?:

                                 érintett Pénzintézetek (közös adatkezelés)

                                 Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

5.5. Hírlevél küldése

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail cím*.

Adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása az Adatkezelő eseményeiről, híreiről, legújabb akcióiról.

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozás napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?: nem.

A hírlevélre történő feliratkozás és leiratkozás önkéntes.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a hírlevél küldése céljából adatbázis kezelése és a

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.

Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő tárolja.

Adatkezelő a személyes adatok listáját vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem

továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy

meg ne ismerhesse.

Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem

iratkozik a hírlevél listáról, vagy kéri adatainak törlését. Az Adatkezelő a hírlevél listát évente egy

alkalommal felülvizsgálja. Az adatok megőrzésének objektív határideje 4 év.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint

a vadkortefogado@gmail.com e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások

segítségével, statisztikát vezet.

5.6. Facebook oldal

A kezelt adatok a következőek: Képfelvétel, facebook azonosító, az ott megadott név.

Adatkezelés célja: A közösségi oldal lehetőségeinek kihasználása a Panzió népszerűsítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, a leiratkozás napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?: nem.

Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő

híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán.

Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről, panzióról stb.

Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a

képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és

szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

5.8. Elektronikus megfigyelő rendszer

A kezelt adatok a következőek: Képmás*.

Adatkezelés célja: Személy- és vagyonbiztonság.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Adatkezelés időtartama:3 nap.

Adattovábbításra sor kerül-e?:

A rögzített képfelvételek továbbítása abban az esetben történik, amennyiben a felvételek alapján

valószínűnek látszik a bűncselekmény (szabálysértés) elkövetése, amely esetben a felvételek a nyomozó

hatóság részére kerülhetnek továbbításra, vagy ha egyéb jogi eljárás kezdeményezése szükséges a

felvételek alapján, amely esetben a felvételek az illetékes bíróság vagy hatóság részére kerülnek

továbbításra.

Az Adatkezelő által üzemeltetett Fogadó területén kamerák üzemelnek a Vendégek élet, testi épség és

vagyoni biztonsága érdekében, ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel. A megfigyelő rendszer jogszerű működtetésére vonatkozóan Adatkezelő a jelen tájékoztatóban és a kameraszabályzatban meghozott rendelkezések szerint jár el és teszi azokat elérhetővé az érintettek számára.

A kamerás megfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó szabályok:

A kamerarendszer képfelvételt rögzít.

Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonbiztonság.

A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 9943 Kondorfa, Alvég utca 7.

szám alatt található cím alatt található fogadó.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, zuhanyzóban és mosdóban, illemhelyen, pihenőhelyen.

A kamerás megfigyelés annak céljával arányos, a korlátlan és közvetlen megfigyelést az Adatkezelő nem folytat.

A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a

bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított

harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt,

valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a kamerás megfigyelő rendszer a szerinti határidő még nem járt le.

6. WEBOLDAL LÁTOGATÁSI ADATOK

6.1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

6.2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

7. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

7.1. Személyes adat csak az 5. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

7.2. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az info@evapanzio.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

7.3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat és betartatja azokat.

7.4. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.5. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

7.6. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

7.7. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

7.8. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

7.9. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

7.10. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

8. AZ ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA

8.1. Érintett jogai

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

a.) Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános védelmi rendeletben meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a

következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy

közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés

korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ;

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére - személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően - szóban is adható tájékoztatás.

c.) Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d.) Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f.) Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g.) Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

8.2. Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az általános védelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8.4. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410


Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

e-mail: info@nmhh.hu

levélcím: 1525. Pf. 75

tel: (06 1) 457 7100

fax: (06 1) 356 5520

9. ADATVÉDELMI INCIDENST BEJELENTŐ RENDSZER

9.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

1. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

2. Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. (24 óra maximum)

3. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

4. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9.3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (maximum 24 óra)

2. Az az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a fent említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az előző bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.


Kelt: 2024. Február 1.

Schvarcz József

Tulajdonos
Vadkörte Fogadó